×
School of Architecture, CUHK
ZHU, Jingxiang

Prof. ZHU, Jingxiang (朱競翔)

Associate Professor

Rm. 403, AIT Building, CUHK

3943 6590
zhujx@cuhk.edu.hk

Subscribe to our Mailing List

Jump to Menu