×
School of Architecture, CUHK
WU, Chenghui

Mr. WU, Chenghui (吳程輝)

Research Assistant - Prof. Zhu Jingxiang

Rm. 506, AIT Building, CUHK

3943 3705
wuchenghui@cuhk.edu.hk

Subscribe to our Mailing List

Jump to Menu