×
School of Architecture, CUHK
HUANG, Zhengli

Ms. HUANG, Zhengli (黃正驪)

Research Assistant - Prof. Zhu Jingxiang

Rm. 506, AIT Building, CUHK

3943 3705
zhengli.huang@cuhk.edu.hk

Subscribe to our Mailing List

Jump to Menu